Ohranjanje osnovnega kapitala v d.o.o.

Lani julija sprejeta novela ZGD-1I je med drugim pomembno spremenila tudi določbo glede premoženja družbe in dajanja posojil določenim povezanim osebam v družbah z omejeno odgovornostjo:

495. člen ZGD-1 (ohranjanje osnovnega kapitala)

(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv, se družbenikom ne sme izplačati. V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 EUR), se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu članu, ali pravni osebi, v kateri ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen. 

Navedeno pomeni, da mora vsaka d.o.o. zagotoviti najmanj 7.500 EUR sredstev (t.j. premoženja v denarju, zalogah, terjatvah do tretjih oseb, opremi ali drugem premoženju), v ta znesek pa ne spadajo posojila dana določenim povezanim osebam.

Družbe morajo svoje dejansko stanje uskladiti z zgornjo doloćbo najkasneje do 8.8.2016.

Če družbe neustreznega stanja ne bodo odpravile do 8. 8. 2016, lahko pride do:

  • izbrisa družbe iz registra po uradni dolžnosti (če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek), oziroma 
  • izreka globe družbi (globa je odvisna od velikosti družbe) in njeni odgovorni osebi (od 500 do 4.000 EUR).

 

Imate dodatna vprašanja in potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas na telefon: 030 645 069 ali e-mail: info@flera.si