Za vas opravljamo naslednje storitve

 • urejanje dokumentacije
 • vodenje glavne knjige
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • vodenje plačilnega prometa
 • obračun in vodenje blagajniškega poslovanja
 • vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava medletnih bilanc na vašo željo
 • izdelava zaključnega računa
 • obračun plač in poročanje o izplačanih plačah
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev
 • knjiženje potnih nalogov
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo, urejanje dokumentacije,..
 • izpisi odprtih postavk
 • izdelava intrastata
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
 • fakturiranje
 • poročanje statističnemu uradu
 • svetovanje

Dodatne storitve: